frankie

SERVICES & PRICES

BIKINI WAITRESSING / SOCIALISING $100 P/H

ING $100 P/H

TOPLESS WAITRESSING / SOCIALISING $150 P/H

NUDE WAITRESSING / SOCIALISING $220 P/H